Holothuria verrucosa  / Holothuria verrucosa  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria verrucosa
نام لاتین :
Holothuria verrucosa
شاخه:
Echinodermata
رده:
Holothuroidea
خانواده:
Holothuriidae
مشخصات ظاهری:
دارای بدنی نرم و لکه‌های قهوه‌ای بزرگی در طرفین بدن می‌باشد.
پراکنش جغرافیایی:
در عملیات غواصی طرح برآورد ذخایر خیاران دریایی در مناطق بریس و پسابندر مشاهده گردیده است.
الگوهای رفتاری:
این گونه در مناطقی با جنس بستر شنی – ماسه‌ای زیست می‌کند.
ارزش اقتصادی:
دارای ارزش تجاری کم می‌باشد.
ارزش حفاظتی:
LC
توضیحات :
این گونه در مناطقی با جنس بستر شنی – ماسه‌ای زیست می‌کند. در عملیات غواصی طرح برآورد ذخایر خیاران دریایی در مناطق بریس و پسابندر مشاهده گردیده است. از اختصاصات آن دارای بدنی نرم و لکه‌های قهوه‌ای بزرگی در طرفین بدن می‌باشد. در حال حاضر، در فهرست گونه‌‌های تجاری جایی ندارد، ولی ذکر این نکته ضروری است، گونه‌‌هایی که در فهرست گونه‌‌های تجاری نمی‌باشند، اغلب از لحاظ طب و پزشکی ممکن است دارای اهمیت باشند.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد
ماخذ :
http://www.iucnredlist.org/details/180231/0