مدیریت امور مالی موسسه شامل بخشها و ادارات مالی زیر بوده که فعالیتهای مالی ستاد موسسه و مراکز را بر عهده دارد. 
  • پرداخت 
  • حسابداری
  • اسناد