رسانه­ های ترویجی درحوزه کشاورزی
رسانه­ ها ابزار ارایه اطلاعات و دانش به بهره برداران، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان بخش کشاورزی هستند. رسانه­ ها با به کار بردن مطالب طراحی شده به صورت چاپی یا الکترونیکی با هدف اصلی افزایش روابط بین صاحبنظران و مخاطبان سعی می­ نمایند تا با بالا بردن آگاهی، تغییر باورها و یا تغییر رفتارها درمخاطبان، باعث ارتقای وضعیت کشاورزی در کشور شوند.
جدول تقسیم­ بندی رسانه ها ورو­ش­های ترویجی