فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و به­ کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در حوزه علوم شیلاتی که از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، زیر ساختهای فرهنگی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف موسسه انجام می شود.
نظام مدیریت دانش، رهیافت نوینی است که از تفکر نظام ملی اطلاع رسانی منتج شده و آخرین دستاورد بشری در حوزه معماری جامعه دانش مدار است. هم اکنون مدیریت دانش با توجه به احساس نیاز بخش کشاورزی و شیلات با حجم انبوه دانش تولید شده در مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مربوطه، یک ضرورت جدی محسوب می­شود. عملیاتی کردن نظام مدیریت دانش و اطلاعات در حوزه شیلات و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی بر اساس موضوع بند"ج" ماده ۲۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، یکی از مباحث اصلی نظام نوین ترویج است
 
 
 
مدیریت دانش در نظام نوین ترویج
نظام نوین ترویج کشاورزی مبتنی بر اصول چندگانه از جمله استقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دسترسی ذینفعان به دانش فنی و یافته های تحقیقاتی است. در حوزه مدیریت دانش این نظام بر آن است تا با تکیه بر عناصر کلیدی نظام مدیریت دانش یعنی نیروی انسانی، سازمان و فناوریهای هوشمند و تعامل آنها از مجرای دانش، موجبات ایجاد بسترهای نظام­مند دانش محور را در سطوح بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کند.
فعالیتهای مدیریت دانش موسسه تحقیقات علوم شیلاتی 
در راستای اجرای برنامه های نظام نوین ترویج، اهم فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش در موسسه عبارتند از:
   ایجاد صفحات وب معاونت ترویج و راه اندازی صفحه مدیریت دانش
   برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در موسسه
   ایجاد پایگاه اطلاعات محققین علوم شیلاتی کشور
   ایجاد پایگاه اطلاعات نشریات علمی موسسه
   ایجاد پایگاه اطلاعات کتب منتشره موسسه
   راه اندازی کتابخانه اینترنتی"تالار ترویج دانش علوم شیلاتی"
                   نظام نوین ترویج        
معرفی نظام نوین ترویج
ضرورت اجرای طرح نظام نوین ترویج
کارگروههای تخصصی نظام نوین ترویج
مدیریت دانش در نظام نوین ترویج
مراحل اجرایی استقرار مدیریت دانش
فناوری اطلاعات ضرورت مدیریت دانش کارآمد
فعالیتهای کارگروه مدیریت دانش
نکات قابل تامل در شبکه مدیریت دانش
ساختار مدیریت دانش در موسسات پروژه محور
مفاهیم کلی مدیریت دانش
پیاده سازی مدیریت دانش
عوامل موفقیت و عدم موفقیت مدیریت دانش
همکاریهای دانشگاهی و بین المللی
مسئولین و مدیران معاونت ترویج
مراحل اجرا و استقرار مدیریت دانش در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پیاده سازی مدیریت دانش شامل ۴ فاز و هفت مرحله است که در شکل( ۱) فازهای استقرار آن تشریح شده است:
 
 
 
شکل ۱: فازهای استقرار مدیریت دانش
فاز اول: مطالعات اولیه مدیریت دانش
   انجام مطالعات پایه در خصوص شناخت و پیاده سازی مدیریت دانش در موسسه
   تهیه کتابچه الکترونیکی معرفی مدیریت دانش و توزیع آن در کلیه مدیریتهای موسسه
فاز دوم: بستر سازی جهت استقرار مدیریت دانش
مرحله اول: آشنایی و آموزش
مرحله دوم: تشکیل کمیته راهبردی مدیریت دانش
فاز سوم: مطالعه و طراحی نظام مدیریت دانش
مرحله سوم: تدوین چشم انداز دانشی، بیانیه ماموریت، نظام ارزشها، اهداف، شرح وظایف و ماموریتهای نظام مدیریت دانش
۳-۱- تدوین چشم انداز دانشی موسسه
۳-۲- بیانیه ماموریت نظام مدیریت دانش
۳-۳- اهداف مدیریتی دانش در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
۳-۴- ارزشهای نظام مدیریت دانش
۳-۵- شرح وظایف و ماموریتهای نظام مدیریت دانش
مرحله چهارم: استقرار ابزار فناوری اطلاعات مورد نیاز برای تهیه مستندات و روشهای تحصیل، ارزیابی، تسهیم و توسعه سازمان.
مرحله پنجم: ارزیابی سطح دانش موسسه
مرحله ششم: تدوین استراتژیهای دانشی
فاز چهارم: استقرار نظام مدیریت دانش
مرحله هفتم: اجرا و نظارت بر اجرای برنامه ها