1401/6/13    
بازدید: 19261
بخشها و گروههای تخصصی موسسه
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیلمیتواندنیازهای تخصصی شیلاترا رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسیو مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید .
بخش آبزی پروری:
۱- گروه میگو و سایرآبزیان
۲- گروه تکثیر و پرورش ماهی
۳- گروه مهندسی آبزیپروری
۴- گروه تغذیه آبزیان
بخش بوم شناسی منابع آبی:
۱- گروه مطالعات اکولوژیک آبهــای داخلی
۲- گروه مطالعات اکولوژیک آبهای خلیـــج فارس و دریای عمان
۳- گروه مطالعات اکولوژیک دریای خزر
بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایرآبزیان:
۱- گروه مدیریت ذخایرآبهای شمال
۲- گروه مدیریت ذخایرآبهای جنوب
۳- گروه مدیریت ذخایرآبهای داخلی
بخش فن آوری زیستی:
۱- گروه میکروبیولوژی و فرآورده های بیولوژیک آبزیان
۲- گروه ژنتیک مولکولی و اصلاح نژادآبزیان
۳- گروه عمل آوری و کنترل کیفی آبزیان
بخشبهداشتوبیماریهایآبزیان:
۱- گروه بهداشت و بیماریهای ماهیان آبهای شیرین
۲- گروه بهداشت و بیماریهای ماهیان آبهای دریایی
۳- گروه بهداشت و بیماریهای میگو و سایر سخت پوستان
بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی:
۱- گروه مطالعات اقتصادی
۲- گروه مطالعات اجتماعی
تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی
نیروی انسانی و فضاهای تحقیقاتی
۱- نیروی انسانی
موسسه تحقیقات شیلات ایران, در ستاد مرکزی،‌ بخش های تابعه، ایستگاهها، مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی خود در استانهای کشور ازکادرکارشناسان متخصص واعضایهیئت علمی با تخصصهای مختلف از جملهزیست شناسی،‌ شیلات،‌زیست شناسی دریا،‌ اکولوژی،‌ تغذیه آبزیان، بهداشت وبیماریهای ماهی و میگو، انگل شناسی آبزیان،میکروبیولوژی، هیدرولوژی،‌ هیدروبیولوژی،‌ بنتوزشناسی،‌ پلانکتون شناسی و... برخوردار می باشد.
ترکیب نیروی انسانی موسسه تحقیقات شیلات ایران
دکترای تخصصی
۶۰ نفر
کارشناس ارشد
۱۴۸ نفر
کارشناس
۲۵۸ نفر
۲- فضاهای تحقیقاتی
موسسه تحقیقات شیلات ایران علاوه بر دارا بودنآزمایشگاههای مختلف تخصصی و مجهز درستاد مرکزیخود در تهران ، دارایفضاهای تحقیقاتی در قالبچهار پژوهشکده تخصصی،‌ در زمینه های اکولوژی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان،‌ آبزی پروری در آبهای داخلیو میگو می باشد. علاوه بر آن ، انستیتوی تحقیقاتبین المللی در زمینه ماهیان خاویاری،‌پنج مرکز تحقیقاتی در استانهای شمالی و جنوبی کشور و مرکز ملی فرآوری آبزیان ویک ایستگاه تحقیقاتی در استانیزد ، مجموعه تحقیقاتی شیلات کشور را تشکیل می دهند. تعدادی از این مراکز بدلیل گستردگی حیطه وظایف و وسعت حوزه عملیاتی تحت پوشش خود ،‌ دارای ایستگاههـــای منطقه ای به منظور بررسیهای میدانی و پاسخگوئی به نیازهای تحقیقاتی دراستان محل استقرار خودمی باشند. بعضی از این مراکز و پژوهشکده ها نیز دارای کارگاههای تکثیر و مزارع پرورش آبزیان نیز هستند که سبب ارتقاء توان اجرای عملیات میدانی آنها می شود.
وضعیت موجود فضاهای تحقیقاتی و پشتیبانی موسسه تحقیقات شیلات ایران
فضاهای آزمایشگاهی
فضاهای کارگاهی
استخرهای تحقیقاتی
فضاهای تحقیقاتی-اداری
واحدهای مسکونی و مهمانسراها
۴۷۲۵ مترمربع
۱۵۲۳۱ مترمربع
۱۷۴۱۹۶ مترمربع
۲۱۵۰۲۵ مترمربع
۱۰۷۱۰ مترمربع
۳ تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی
بطور کلی آزمایشگاههای موسسه تحقیقات شیلات را از دیدگاه وظایف و ماهیت فعالیت ها می توان در دو گروه طبقه بندی نمود:‌
۱) آزمایشگاههای وابسته به مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی
فعالیت این آزمایشگاهها که در قالب آماده سازی ، بــررسی و آنــالیــز نمونه های مختلف صورت می پذیرد را میتوان بطور کلی در زمینه های تخصصی مربوط به بیومتری کامل آبزیان ، بررسی های اکولوژیک ( مشتمل بر اندازه گیری تغییرات انواع پارامترهای فیزیکی ، شیمیایی و زیستی در نمونه های آب ، رسوبات و آبزیان) ، اندازه گیری انواع آلاینده ها"آلی و معدنی" در نمونه های مختلف ، تشخیص بیماریهای آبزیان ، آزمایشات مختلف مربوط به فرآوری و کنترل کیفی آبزیان ،آزمایشات گوناگون مربوط به بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک عنوان نمود . البته با توجه به عملکرد تخصصی هر یک از مراکز و ایستگاههای تابعه موسسه ، ماهیت فعالیت های مزبور در آزمایشگاه های مراکز مختلف تا حدودی متفاوت می باشد .
۲) آزمایشگاه مرجع موسسه
این آزمایشگاه با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و دقیق در سه زمینه کلی مشتمل بر اکولوژی و آلودگی منابع آبی ، بیماریهای آبزیان و کنترل کیفی آبزیان فعال می باشد . وظیفه اصلی ایـن آزمایشگاه علاوه بر نظارت بر کیفیت عملکرد و موجودی تجهیزات کلیه آزمایشگاه های موسسه ، تلاش در جهت انطباق کلیه فعالیت های آزمایشگاهی موسسه با جدیدترین یافته ها و استانداردهای معتبر ملی و بین المللی می باشد . در این راستا خدمات علمی و فنی در زمینه های کاری مذکور به کلیه مراکز علمی و پژوهشی در سطوح ملی و بین المللی قابل ارائه می باشد .
·بطور کلی در حال حاضر آزمایشگاههای مذکور مجهز به انواع تجهیزات مربوط به بررسی ، آماده سازی و آنالیز نمونه ها می باشند که از آن جمله می توان به مواردی نظیرHPLC,GC،GC-MS، طیف سنج جذب اتمی(GFAAS,FAAS) ،‌ انواع اسپکتروفتومتر ،PCR، الکتروفورز ، انواع مختلف میکروسکوپ ولوپ ، تجهیزات مختلف برای اندازه گیری پارامترهای گوناگون فیزیکی ، شیمیایی و زیستی آب و رسوبات (PH متر ،EC سنج ، شوری سنج ، دستگاهها و امکانات تعیینو TOC,TOM,GS,COD,BOD,DOو(… اشاره نمود .
·علاوه بر این موسسه با در اختیار داشتن کارگاهها و مزارع مختلف تکثیر و پرورش انواع آبزیان ، امکان اجرای هر گونه فعالیت پژوهشی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان را مهیا نموده است .