اداره بین الملل و سازمان های تخصصی
اداره بین الملل و سازمان های تخصصی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با هدف گسترش همکاری های علمی بین المللی در سال 1375 راه اندازی گردید. هدف اصلی این اداره کمک به تقویت بنیه علمی با استفاده از ظرفیت های بین المللی و توسعه همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز آموزشی - پژوهشی برتر خارجی است.
 
بنابراین محورهای فعالیت اداره بین الملل بشرح زیر است:
- معرفی بودجه های تحقیقاتی بین المللی مرتبط با شیلات و آبزیان
- دعوت از متخصصین برجسته بین المللی با هدف پوشش نیازهای تحقیقاتی کشور
- تسهیل بازدید محققین ایرانی از مراکز و موسسات تحقیقاتی خارجی در چارچوب وظایف تعیین شده
- ارزیابی کنفرانس ها و همایش های بین المللی
- تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در نشست ها ، اجلاس ها و کارگاه آموزشی
- ارتباط با مراکز بین المللی
- زمینه سازی انتقال فناوری های کاربردی در حوزه شیلات و آبزیان
- دعوت از متخصصان و دانشمندان مقیم خارج از ایران
- انعقاد یادداشت تفاهم با موسسات تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی پیشرو