.Cucumaria sp  / .Cucumaria sp  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
.Cucumaria sp
نام لاتین :
.Cucumaria sp
خانواده:
Dendrochirotids
مشخصات ظاهری:
جزء خیارهای دریایی با شاخک‌های درختی بسیار وسیع می‌باشد.
الگوهای رفتاری:
غالب آنها دارای تنتاکل‌های وسیع می‌باشند و آنها را در محیط اطراف خود می‌گسترانند و هر جسم معلقی که از این محدوده عبور کند، بواسطه اجزاء شاخه‌مانند و تو در تو صید می‌شود و به درون حفره دهانی هدایت می‌گردد. فاقد حرکت است و در لابلای صخره‌ها و مکان‌هایی با انرژی امواج نسبتاً زیاد زیست می‌کنند.
ارزش اقتصادی:
ز دیدگاه اقتصادی جزء خیارهای دریایی زینتی محسوب می‌گردد. برخی گونه‌‌های آن خوراکی هستند و عمل‌آوری م
توضیحات :
این گونه از خانواده Dendrochirotids و جزء خیارهای دریایی با شاخک‌های درختی بسیار وسیع می‌باشد. از دیدگاه اقتصادی جزء خیارهای دریایی زینتی محسوب می‌گردد. البته برخی گونه‌‌های آن خوراکی هستند و عمل‌آوری می‌گردند. غالب آنها دارای تنتاکل‌های وسیع می‌باشند و آنها در محیط اطراف خود می‌گسترانند و هر جسم معلقی که از این محدوده عبور کند، بواسطه اجزاء شاخه‌مانند و تو در تو صید می‌شود و به درون حفره دهانی هدایت می‌گردد. فاقد حرکت است و در لابلای صخره‌ها و مکان‌هایی با انرژی امواج نسبتاً زیاد زیست می‌کنند.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد