Holothuria fuscocinerea  / Holothuria fuscocinerea  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria fuscocinerea
نام لاتین :
Holothuria fuscocinerea
پراکنش جغرافیایی:
طی بررسی ترانسکت‌های مطالعاتی در دریا بزرگ در شرق اسکله شهید بهشتی و نزدیک به دهانه خروجی خلیج که منطقه‌ای با آرامش نسبی امواج و بواسطه ساخت و سازهای بندری مملو از قلوه سنگ و تخته‌سنگ‌های بزرگ و کوچک مشاهده گردید.
الگوهای رفتاری:
با دارا بودن رشته‌های سفید کلفت و حالت دفاعی خاص خود، کاملاً با سایر گونه‌‌ها متفاوت است. این گونه بر خلاف سایر گونه‌‌ها قادر به پرتاب این رشته های سفید می باشد.
ارزش اقتصادی:
از جمله گونه‌‌هایی است که عمل آوری می‌شود و بفروش می‌رسد.
توضیحات :
این گونه طی بررسی ترانسکت‌های مطالعاتی در دریا بزرگ در شرق اسکله شهید بهشتی و نزدیک به دهانه خروجی خلیج که منطقه‌ای با آرامش نسبی امواج و بواسطه ساخت و سازهای بندری مملو از قلوه سنگ و تخته‌سنگ‌های بزرگ و کوچک مشاهده گردید و این گونه تنها با یک تکرار یافت شده است. این گونه با دارا بودن رشته‌های سفید کلفت و حالت دفاعی خاص خود، کاملاً با سایر گونه‌‌ها متفاوت است. این گونه بر خلاف سایر گونه‌‌ها قادر به پرتاب این رشته های سفید می باشد. از جمله گونه‌‌هایی است که عمل آوری می‌شود و بفروش می‌رسد.