Holothuria sanctori  / Holothuria sanctori  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria sanctori
نام لاتین :
Holothuria sanctori
مشخصات ظاهری:
ذخایر قابل برداشت آن نیز نسبتاً بالاست.
پراکنش جغرافیایی:
تاکنون نمونه بالغ آن رؤیت نگردید است.
ارزش اقتصادی:
این گونه دارای ارزش تجاری است
توضیحات :
این گونه دارای ارزش تجاری است و ذخایر قابل برداشت آن نیز نسبتاً بالاست. تاکنون نمونه بالغ آن رؤیت نگردید است.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد