.Actinopiga sp  / .Actinopiga sp  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
.Actinopiga sp
نام لاتین :
.Actinopiga sp
مشخصات ظاهری:
از اختصاصات این گونه داشتن بدنی با دانسیته بالا ، قسمت شکمی روشن‌تر از قسمت پشتی است.
پراکنش جغرافیایی:
طی بررسی‌های صورت گرفته در سال 1393 در آبهای ساحلی خلیج گواتر، این گونه مشاهده گردید.
الگوهای رفتاری:
در نواحی شنی تمیز و فاقذ سیلت زیست می‌کند.
ارزش اقتصادی:
این گونه یکی دیگر از گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا محسوب می‌گردد.
توضیحات :
این گونه یکی دیگر از گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا محسوب می‌گردد. این گونه نیز تنها با یک تکرار یافت شده است. طی بررسی‌های صورت گرفته در سال 1393 در آبهای ساحلی خلیج گواتر، این گونه مشاهده گردید. از اختصاصات این گونه داشتن بدنی با دانسیته بالا ، قسمت شکمی روشن‌تر از قسمت پشتی است و در نواحی شنی تمیز و فاقذ سیلت زیست می‌کند.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد