ماهي قزل آلاي رنگين کمان  / Oncorhynchus mykiss  / Oncorhynchus  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی(جنس و گونه):
Oncorhynchus mykiss
نام انگلیسی:
Oncorhynchus
نام فارسی :
ماهي قزل آلاي رنگين کمان
نوع بانک ژن:
مولکولي
شماره نمونه :
10493835
مرحله سنی :
لارو
طول(cm) :
9.9
وزن (gr) :
33.5
تاریخ ورود :
1396.05.09
روش تکثیر :
طبيعي
محل جمع آوری مولد:
موسسه
آدرس(مولد) :
مرکز تکثير ماهيان سردآبي شفاف باليق- اروميه
نوع نمونه :
DNA
تاریخ نمونه گیری :
1396.05.09
مکان نگهداری نمونه :
آزمايشگاه ژنتيک مولکولي مرکز تحقيقات ماهيان سردآبي کشور- تنکابن
ماخذ :
دکتر سلطنت نجار لشگری