ماهي قزل آلاي رنگين کمان  / Oncorhynchus mykiss  / Oncorhynchus  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی(جنس و گونه):
Oncorhynchus mykiss
نام انگلیسی:
Oncorhynchus
نام فارسی :
ماهي قزل آلاي رنگين کمان
نوع بانک ژن:
زنده
شماره نمونه :
10494370
مرحله سنی :
لارو
طول(cm) :
7.61
وزن (gr) :
3.95
تاریخ ورود :
1396.05.09
روش تکثیر :
طبيعي
محل جمع آوری مولد:
موسسه
آدرس(مولد) :
مرکز تکثير ماهيان سردآبي شفاف باليق- اروميه
نوع نمونه :
بافت
نوع ماده نگهدارنده :
الکل اتانول 96 درصد
تاریخ نمونه گیری :
1396.05.09
مکان نگهداری نمونه :
آزمايشگاه ژنتيک مولکولي مرکز تحقيقات ماهيان سردآبي کشور- تنکابن
توضیحات :
این نمونه توسط دکتر سلطنت نجار لشگری رکورد شده است و در حال حاضر در آزمايشگاه ژنتيک مولکولي مرکز تحقيقات ماهيان سردآبي کشور- تنکابن نگهداری می شود.