رسانه های ترویجی / پرورش ماهی در قفس

عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی  در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و یکم مهر 1398 

عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM

عنوان پوستر : فلوچارت شاخص ها و فرآیند مکان یابی مناطق مناسب استقرارقفس های پرورش ماهی در دریا با استفاده از تکنیک GIS-MCDM
نویسنده: عادل حسینجانی         بازدید: 649 مرتبه
انواع قفس پرورش ماهی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - شنبه بیست و دوم تیر 1398 

انواع قفس پرورش ماهی

انواع قفس پرورش ماهی
نویسنده: طاهر پورصوفی         بازدید: 695 مرتبه
تامین،حمل ونقل بچه ماهی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - شنبه بیست و دوم تیر 1398 

تامین،حمل ونقل بچه ماهی

تامین،حمل ونقل بچه ماهی
نویسنده: طاهر پورصوفی         بازدید: 673 مرتبه
غذا و غذا‌دهي ماهيان پرورشي درقفس
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - دوشنبه هفدهم تیر 1398 

غذا و غذا‌دهي ماهيان پرورشي درقفس

غذا و غذا‌دهي ماهيان پرورشي درقفس
نویسنده: طاهر پورصوفی         بازدید: 710 مرتبه
سيستم مهار قفس ماهي
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - دوشنبه هفدهم تیر 1398 

سيستم مهار قفس ماهي

سيستم مهار قفس ماهي
نویسنده: طاهر پورصوفی         بازدید: 667 مرتبه
1