طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
 در روز یکشنبه مورخ 3/10/1396 با هماهنگی صورت گرفته با اداره شیلات شهرستانکنارک و دفتر صید بندر  پزم جلسه ای با حضور رئیس مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار ، معاون پژوهشی و مسئول بخش ارزیابی ذخایر مرکز در مسجد جامع پزم برگزار گردید . در این دیدار رئیس مرکز تحقیقات چابهار ضمن تشکر از حضور صیادان و اعضای تعاونی در زمینه اجرای پروژه
ارزیابی ذخایر شاه میگو درمنطقه صحبت نمودند و مقرر گردید در هفته آتی جلسه ای در اداره کل شیلات استان در زمینه صید آزمایشی شاه میگو تصمیم گیری گردد. 
تهیه کننده : بخش بیولوژی و ارزیابی مرکز