طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
طبق هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل شیلات استان و اداره شیلات شهرستان کنارک و مرکز آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی چابهار و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کنارک جلسه در تاریخ 16/11/96 در محل اداره شیلات شهرستان کنارک با حضورتعدادی از صیادان و بهره برداران شیلاتی برگزار گردید و نسبت به آموزش استفاده از روش صید  قلاب مکانیزه در شناورهای سنتی ( لنج)  و اهمیت ترویج این روش صید مطالبی بصورت پاور پوئنت ارائه گردید و نحوه استفاده از روش های نوین صید قلاب توضیحاتی داده شد و فیلم های آموزشی از تمامی مراحل صید
نمایش داده شد  در زمینه ایجاد ارزش افزوده بر تون ماهیان که با قلاب صید می شوند تبادل نظر گردید و در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد. در پایان از زحمات   مدیریت شیلات کنارک جناب آقای مهندس ثنایی و مدیر ترویج جهاد کشاورزی کنارک جناب آقای مهندس افضل زائی ومدیریت بهره بردار اسکله کنارک تشکر و قدردانی می شود.