طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)

برگزاری هفته انتقال یافته های علمی مربوط به طرح ترویجی فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع به تاریخ 17 اردیبهشت 1397 اطلاع رسانی شد. یکی از راه های اطلاع رسانی به منظور شرکت فراگیران در هفته انتقال یافته های علمی از طریق سایت پژوهشکده و موسسه و ارسال پوستر بوده است.