طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
در روز مزرعه که به تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1397 توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در محل کارخانه دز پروتئین برگزار گردید، فیله مرغوب بدون استخوان از این ماهی تهیه شد. محصول تولید شده طبخ شد و مورد ارزیابی حسی فراگیران قرار داده شد