طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پس از انجام عملیات اجرایی در سایت، پایش مستمر از نحوه فراگیری و تأثیر آن در تولید محصول صورت گرفته است (مطابق گزارش ارسالی به ستاد، سایت تابعی از سایت الگو پیشی گرفته است).