طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
محصولاتی که قرار است در روز جشن در بسته های ترویجی ارائه شوند توسط کارخانه عمل آور بدون در نظر گرفتن سود و حق العمل کاری در تاریخ 15/04/1397 تهیه شده¬اند و مشخصات طرح ترویجی و تاریخ انقضاء (خمیر تا چهار ماه، فیله خلالی و فیله کم استخوان یک سال پس از تولید) روی آنها ثبت شده است.