طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
به منظور معرفی فراورده های خمیری از ماهی و نحوه مصرف آنها بروشور ترویجی در قالب دولت طراحی و چاپ شده است تا در روز جشن ارائه محصول همراه با نمونه های خوراکی توزیع گردد.