طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپورماهیان در سایتهای الگویی با تاکید بر ماهی کپور نقره ای در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - سه شنبه شانزدهم مرداد 1397 

همنشست ترویجی برای پیشبرد طرح

همنشست ترویجی برای پیشبرد طرح
نویسنده: سمیرا ناظم رعایا         بازدید: 954 مرتبه
موضوع صورتجلسه: همکاری مدیریت ترویج استان برای چاپ اقلام ترویجی طرح

مکان جلسه: دفتر مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان مورخ: 27/4/1397

اعضاء حاضر در جلسه:
مدیریت ترویج استان: آقای دکتر کرد
معاونت ترویج سازمان: آقای مهندس پیری
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور: خانم دکتر ناظم رعایا

برآیند جلسه:
این جلسه به منظور رفع مشکلات موجود بر سر راه بر عهده گرفتن هزینه چاپ اقلام ترویجی توسط مدیریت ترویج استان بود. بنا به تفاهم نامه بین موسسه تحقیقات شیلات ایران و معاونت ترویج سازمان و همچنین صورتجلسه مکتوب بین پژوهشکده و مدیریت ترویج (مورخ 17/4/1397) مقرر شده بود که چاپ این اقلام و هزینه آن بر عهده مدیریت ترویج استان باشد که به یکباره آقای دکتر کرد اذعان داشتند که توانایی مالی برای چاپ این اقلام توسط ترویج استان وجود ندارد. علی رغم تلاش های آقای مهندس پیری نیز کار به نتیجه نرسید و در نهایت بنا به گفته آقای مهندس پیری و رایزنی همزمان با آقای دکتر ضرغام رابط طرح در مؤسسه قرار بر آن شد که پژوهشکده برای چاپ این اقلام، درخواست اعتبار بیشتری نسبت به اعتبار اولیه از مؤسسه داشته باشد.