طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - دوشنبه نوزدهم شهریور 1397 

ضبط برنامه ترويجي از سيماي استان مازندران با همكاري ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

ضبط برنامه ترويجي از سيماي استان مازندران با همكاري ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 1216 مرتبه