طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
برگزاري دوره آموزشي روش هاي صيدبا قلاب باتوجه به صید بیش از  70درصد تون ماهیان کشور در استان سیستان و بلوچستان و لزوم آموزش روش های جدید صید و عمل آوری ماهی بر روی شناور های صیادی به منظور ایجاد ارزش افزوده درتون ماهیان صید شده براساس هماهنگي هاي انجام شده با مركزتحقيقات آموزش وترويج جهادكشاورزي  شهرستان چابهار و با حضور بهره برداران، كارشناسان شيلات استان سيستان و بلوچستان، همكاران مركزتحقيقات شيلات و ریيس و دبير اجرايي خانه كشاورز استان سيستان وبلوچستان درتاريخ 19/09/1397 در سالن جلسات اداره كل شيلات برگزارگرديد . مدرس آقاي دكترحسيني رياست محترم مركزتحقيقات شيلات در قالب پاورپوينت سه روش صيد آبزيان را در اين دوره آموزشي ارائه دادند.
 1) صيد به روش رشته قلاب طويل  (Long Line)
2) صيد به وسيله قلاب دستي (Pole and  Line)
3) صيد به وسيله قلاب دستي (Hand Line)
سه روش صید با قلاب ارائه شده دراین دوره آموزسی،از روشهای مهم در صید آبزیان، بویژه تون ماهیان، می باشند.تون ماهیان صید شده توسط صیادان استان سیستان و بلوچستان، بیشاز 70درصدصید کل تونماهیانکشوررا به خود اختصاص می دهند. بنابراین، لزومآموزشروشهایجدیدصیدبا هدف صید تازه و
 انجام عمل آوری ماهیان صید شده بر روی شناورهای صیادی به منظور ایجاد ارزش افزوده از اهداف اصلی استفاده  از این روش صید می باشد.