طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، بروشور ترویجی تهیه شد که در نشست ها و جشنواره ها توزیع گردد.