طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، دو جلسه ترویجی با فرمانده و مسئول بسیج سازندگی سپاه پاسداران انزلی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان و سپاه ناحیه انزلی با موضوع برگزاری جشنواره ترویجی ترویج فرآورده های کپورماهیان با همکاری سپاه ناحیه انزلی در شهرستان برگزار گردید. ولی بدلیل حساسیت های موجود برگزاری جشنواره با همکاری سپاه انزلی مقرر نگردید.