طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، روز سه شنبه مورخ 97/5/16نشست ترویجی با حضور آقای مهندس جدی نیا مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان و هیئت همراه در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار شد. در این نشست آقای مهندس زارع گشتی، مجری طرح و مدیر بخش تحقیقات فرآوری با اشاره به رویکرد جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نسبت به ترویجیافته های تحقیقاتی، به تشریح طرح ترویجی فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان پرداخت. در ادامه آقای مهندس جدی نیا، مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان، برنامه های جهاد کشاورزی را در راستای همکاری جهت اجرای طرح مذکور بیان نمود. سپس آقای مهندس منشی زاده پس از ارائه آمار مروجین تحت امر جهاد کشاورزی استان و بیان وظایف آنها جهت ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی، به تشریح طرح نظام معین ترویج پرداخت . در پایان جلسه برنامه ریزی جهت نشست ترویجی بعدی با حضور مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع و مروجین در بخش تحقیقات فرآوری انجام شد
.