رسانه های ترویجی
با توجه به تولید 4000 کیلو گرم در هر هکتارمتوسط آمار ماهیان گرم آبی کشوربنابراین در سطح 128 هکتار منطقه ماهنشان 512 تن تولید حاصل میگردد اگر از این مقدار مزارع گرمآبی 5.1% از این استخرهای بصورت دومنظوره درفصل های پائیز و زمستان نیز بتوان به ماهی قزل آلا اختصاص داد بالغ بر 92.1 هکتار(حداکثر تولید 10 کیلوگرم درهرمترمربع) که سالیانه2.19تن ماهی قزل آلا ودر کل 2.513 تن ماهی تولیدمی گردد.