رسانه های ترویجی
1-میزان اکسیژن محلول در آب بالای 6میلیگرم درلیترهیچ گونه محدودیت در مصرف کود وجود ندارد ولی بعد از تزریق کود میزان اکسیژن افت میکند ودر صورت هوادهی علاوه بر یکنواخت پخش کود در سطح استخر افت را از بین می برد.2 – کاربرد کود در شرایطی که آب استخر بشدت اسیدی یا بازی است باید خودداری نمود.3- تاثیر کود دهی در دامنه رنج حرارتی 28-22 درجه سانتیگراد بسیار مطلوبتر خواهد بوددر مواقع شرجی و ابری کوددهی توصیه نمی گردد.4 – روش استفاده از سکشی دیسک با میزان شفافیت 20سانتی مطلوب، بالای 25سانتی کود دهی لازم است در صورتی که شفافیت به زیر 20سانتی رسید کوددهی متوقف می شود. 5 – کود سوپر فسفات جامد ودر گرما خمیری است و قبلاز سایر کود ها باید بمدت 24ساعت خیساند تا مخلوط کود یا شیرابه یکسان باشد. 6- اندازه گیری فاکتورهای فیزیکو شیمیایی آب نظیر پی اچ، اکسیژن محلول ، کدورت، درجه حرارت ، آمونیاک وآمونیم ، نیتریت ونیترات و فسفید وفسفات روزانه یا هفته ای یا ماهانه لازم است وهر چقدر این اطلاعات در اختیار کارشناس قرار گیرد بازدهی وبهره وری از کود دهی مطلوبتر وتولید افزایشی خواهد بود. 7- آهک یا ترکیبات کلسیمی سبب شفافیت ورسوب ذرات معلق همچون کود میگردد.بنابر این برای سترون کردن محیط استخر از عوامل ناخواسته استفاده از آهک در این مواقع لازم است.8- کودهای حیوانی نباید کهنه یا تازه باشد باید مراحل اولیه احیا صورت گرفته باشد بنایراین در داخل پلاستیک وبی هوازی چند هفته محصور باشد.9- بکارگیری دفعات بیشتر در کوددهی مطلوبتر است ولی هزینه های کارگری افزایش خواهد یافت. اجرای توصیه کوددهی باعث کاهش مصرف کود ،بهبود عملکرد کودهی وبازدهی تولید ماهیان میشود و آنچه مهم بنظر می آید ضخامت لایه لجنی استخر با رعایت اصول کوددهی کاهش یافته و تداوم تولید در سالهای آینده با بهروری مطلوب وکاهش تلفاتواستخرهای با عمق ثابت بدست میآید چون در سالها کوددهی وانباشت ضایعات پرورشی وعدممصرف کود توسط تولیدات فیتوپلانکتونی یا نبود شرایط لازم برای پاشیدن کودسبب افزایش لجن می گردد.