رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - چهارشنبه نوزدهم دی 1397 

اثر جایگزینی سطوح مختلف کانولا با آرد ماهی در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان سفید

اثر جایگزینی سطوح مختلف کانولا با آرد ماهی در جیره غذایی بر روند رشد و ترکیب لاشه بچه ماهیان سفید
نویسنده: سید افشین امیری سندسی         بازدید: 1017 مرتبه
الف) جایگزینی کنجاله کانولا به جای پودر ماهی هیچ تاثیری در بازماندگی نداشته است. ب- با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که به راحتی می توان 10درصد جیره غذایی بچه ماهی سفید را به کنجاله کانولا اختصاص دادکه در نهایت می توان 13تا 15درصد کانولا را جایگزین پودر ماهی کرد . با توجه به این که قیمت پودر ماهی6600 تومان وقیمت کنجاله کانولا 1200تومان در سال جاری می باشد در نتیجه می توان در هر کیلوگرم جیره غذاییبچه ماهی سفیدتقریبآ600 تا 700تومانغذا ارزانتر تهیه می شود و درنتیجه بهره افتصادی بیشتری بهره مند گردید.