رسانه های ترویجی
الف) میانگین میزان بقاء ماهیان در همه تیمارها در حد بالا (81/67تا 98/33درصد) بوده و دلالت برعدم تاثیر منفی شدت نور از میزان 100 تا 400لوکس بر بازماندگی آنها می باشد. ب) افزایش شدت نور از میزان100تا 400 لوکس بر عملکرد رشد ماهیان تاثیر منفی نداشت. ج) دوره نوری مستمر (مداوم) بر عملکرد رشد و تغذیه ماهیان اثرات منفی نداشت.