رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه بیست و دوم دی 1397 

بررسی استفاده ازعصاره پونتو گاماروس در افزایش مطبوعیت جیره غذایی ماهی کلمه خزری

بررسی استفاده ازعصاره پونتو گاماروس در افزایش مطبوعیت جیره غذایی ماهی کلمه خزری
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 1039 مرتبه
نتایج مطالعه حاضر موید این امر است که عصاره گاماریده با افزایش مطبوعیت غذایی و بخاطر داشتن پروفایل اسید چرب و اسید آمینه مناسب می­تواند سبب بهبود غذاگیری، عملکرد رشد و مقاومت در برابر تنش شود. همچنین افزایش مطبوعیت غذایی منجر به کاهش هزینه مربوط به پرورش،افزایش سازگاری با غذای دستی در گونه­ های وحشی و وابسته به غذای زنده، کاهش ضایعات غذایی در محیط پرورش،مدیریت آسان­تر کیفیت آب متعاقب کاهش زمان ماندگاری غذا در آب می شود.