طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات چابهار– اولین نشست محققین معین با کارشناسان پهنه در مورخ 10/11/1397 باحضور آقای دكتر حسيني محقق معین شهرستان چابهار و رئیس مركز، آقاي دکتر هاشمی محقق معین زرآباد، آقای مهندس جدگال محقق معین شهرستان کنارک، سرکارخانم مهندس فرینایی کارشناس پهنه جهادکشاورزی، سرکارخانم مهندس طهماسبی کارشناس پهنه جهادکشاورزی، آقای مهندس صوفی مقدم رابط آموزش ترویج مرکز درشهرستان چابهار برگزار گردید. آقاي دكتر حسيني ضمن خير مقدم به شركت كنندگان شرح و وظایف محققین معین به کارشناسان پهنه را توضیحاتی دادند. در ادامه هريك از محققین معین وکارشناسان پهنه درخصوص مشکلات و راهکار های آموزشی–ترویجی توضیحاتی دادند که طی آن دومصوبه درحوزه آبزی پروری شامل: 1) پرورش ماهی سی بس به صورت خانگی 2)استفاده از جلبکهای دریایی به جای علوفه دامی حاصل گردید، که در نهایت مقررگردید برنامه عملیاتی  پرورش ماهی سی بس در استخرهای خانگی جهت اجرا درجلسه آتی به کارشناسان پهنه وانتقال آن ازطریق کارشناسان پهنه به بهره برداران ارا ئه گردد .