طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور - چابهار - سه شنبه هفنم اسفند 1397 

دومین نشست كارگروه ترويج و انتقال يافته های مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار

دومین نشست كارگروه ترويج و انتقال يافته های مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار
نویسنده: روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار         بازدید: 1209 مرتبه
 دومين نشست تخصصي كارگروه ترويج وانتقال يافته هاي شيلاتي در مورخ 27/10/1397 باحضور آقای دكتر حسيني رئیس کارگروه و رئیس مركزتحقيقات، آقاي مهندس سيد جوادي دبير انجمن صنفي آبزيان استان،آقاي مهندس توتازهي رابط ترويج  جهادكشاورزي چابهار، آقاي مهندس افضل زائي رابط ترويج جهاد كشاورزي كنارك، آقاي مهندس آراهيش مديرعامل تعاوني صيادي چابهاركنارك، آقاي مهندس شهركي رابط شيلات سيستان در نگور، آقاي مهندس رئيسي كارشناس ترويج جهادكشاورزي  چابهار، كارشناسان، مديران بخش هاي تحقيقاتي و دیگر اعضای كارگروه ترويج وانتقال يافته های شیلاتی در سالن کنفرانس مديريت جهادكشاورزي شهرستان چابهار برگزار گرديد. اقاي دكتر حسيني ضمن خير مقدم به شركت كنندگان، دربحث اجرای پروژه های ترویجی و برگزاری دوره های آموزشی دو موضوع را عنوان کردند که عبارت بودند از:
1) پرورش ماهي سي بس دراستخرهای خاکی سايت پرورش میگوی گواتر بصورت مزرعه الگویی، كه مرکز تحقیقات به نمایندگی از موسسه تحقیقات
علوم شیلاتی کشور50درصد تخصیص اعتبار را جهت اجرا بعهده خواهد گرف ت
2)ردیابی لکه سفید میگو وانومی و پایش فاکتورهای اکولوژیک و اجرای دوره های آموزشی در زمینه مدیریت پرورش برای پرورش دهندگان در حین دوره پرورش، که این  موضوعات از طرف اعضای کارگروه جهت اجرا مورد موافقت قرار گرفت. همچنین، پیشنهاداتی درزمینه پرورش آبزیان (به عنوان مثال گونه آمور) درآبهاي داخلي از قبیل آب بندانها واستخرهای بتونی کشاورزی دو منظوره نیز ارائه شده است که مقرر گردید مرکز تحقیقات در این زمینه آموزشهای لازم را به بهره برداران ارائه دهد. 
  در حوزه صید و صیادی، بدلیل جایگاه صید تون ماهیان درمنطقه واهیمت روش صيد لانگ لاین در صید تون ماهیان، موضوع مکانیزه کردن صید لانگ لاین تون ماهیان در شناورهای سنتی از الویت های مورد اجرا ذکر گردید، که با موافقت اعضاء کارگروه، بویژه تعاونی صیادی شهرستان کنارک و چابهار، در جلسه مقرر گردید طرح پیشنهادی اولیه تدوین و از طریق ستاد توسعه سواحل مکران پیگیری گردد. سپس آقاي مهندس سيد جوادي به نمایندگی از انجمن صنفي آبزيان استان مسائل و مشكلات پرورش ميگو را عنوان کردند که عبارتند بودند از  :
1) حفظ و ثبات توليد ميگوبا تکیه بر روش پرورش موجود به جای استفاده از روشهای نوین، از قبیل پرورش فوق متراکم 
2)افزايش  يفيت ميگو
3)كاهش ريسك توليد ميگو
  4)تدوين گزارشات صحيح ازطرف دستگاه  هاي اجرايی به بخش خصوصي (پرورش دهنده)
5) برگزاري دورهاي آموزشي توسط كارشناسان داخلي وخارجي در زمینه پرورش میگو. درادامه هر یک از اعضاء كارگروه نظرات خود را در خصوص اجرای پروژه های ترویجی و دوره هاي آموزشي، انتقال يافته هاي علمي به بهره بردارن در عرصه عنوان کردند که جمع بندی نهایی در این خصوص انجام پذیرفت.