ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - سه شنبه هفنم خرداد 1398 

مزرعه تابعی پرورش ماهی در قفس واقع در شهرستان رویان (به مدیریت آقای سید هاشم حسینی) تحت نظارت آقای احمد سمامی (مزرعه الگویی)

مزرعه تابعی پرورش ماهی در قفس واقع در شهرستان رویان (به مدیریت آقای سید هاشم حسینی) تحت نظارت آقای احمد سمامی (مزرعه الگویی)
نویسنده:         بازدید: 1039 مرتبه