رسانه های ترویجی
اپلیکیشن های کشاورزی، انواع و کاربرد
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
پدید آورنده : نصیبه پورفاتح
شماره ثبت در مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی 651683به تاریخ 96/2/27