رسانه های ترویجی
اپلیکیشن ریسک پذیری پرورش ماهی در قفس های دریایی (خلیج فارس و دریای عمان)
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات: پرورش ماهی در قفس
 پدید آورنده : دکتر فریدون عوفی- دکتر مهناز ربانیها