رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
نویسنده: دکتر حمید اسحق زاده، دکتر محمدپورکاظمی، دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر مهدی گلشن، مهندس حسین محمدی پر شکوه         بازدید: 1162 مرتبه
اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات : ماهیان خاویاری(تاسماهیان)
 پدید آورنده گان: دکتر حمید اسحق زاده، دکتر محمدپورکاظمی، دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر مهدی گلشن، مهندس حسین محمدی پر شکوه