رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
نویسنده: دکتر جاسم غفله مرمضی، دکتر مینا آهنگرزاده، مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده         بازدید: 1209 مرتبه
اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات : پرورش ماهیان گرمابی
پدید آورنده : دکتر جاسم غفله مرمضی، دکتر مینا آهنگرزاده، مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده