رسانه های ترویجی
اپلیکیشن بهینه سازی مدیریت ژنتیکی مولدین کپور
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :سایر موضوعات شیلات
پدید آورنده : دکتر محمد پور کاظمی، الهام جرفی، هادی غفوری، مهدی گلشن