رسانه های ترویجی
اپلیکیشن اصول و مدیریت پرورش ماهی در قفس(دریای خزر)
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :پرورش ماهی در قفس
پدید آورنده : دکتر سید محمد وحید فارابی