رسانه های ترویجی
اپلیکیشن مقدار یخ مورد نیاز برای سردکردن، حمل و نگهداری آبزی
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :سایر موضوعات شیلات
پدید آورنده : دکتر یزدان مرادی