رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - یک شنبه سیزدهم مرداد 1398 

اینترنت اشیا در کشاورزی

اینترنت اشیا در کشاورزی
نویسنده: نوشین رمضانی، علیمراد سرافرازی         بازدید: 910 مرتبه

اینترنت اشیا در کشاورزی