رسانه های ترویجی
اهمیت و کاربرد گیاهان آبزی مهم تالاب انزلی 
عادل حسینجانی 
 
 
گیاهان آبزي بخش طبيعي هر اكوسيستم آبي را به خود اختصاص مي دهند. انواع جانوران از آنها به عنوان غذا و يا مكاني براي مخفي شدن استفاده مي كنند. همچنین برخی از آنها مصرف خوراک انسانی داشته و در فرهنگ غذایی برخی از کشورها به عنوان گیاهان دارویی مورد استفاده قرار می گیرند. گیاهان آبزی در تصفيه اكوسيستم و تعادل اكولوژيكي آن نقش مهمي ایفا مي كنند. با توجه به اهمیت گياهان آبزی در اکوسیستم های آبی، بهره گيری بهینه تر از محيط زيست و بهسازی آن، شناسايی ساختار گياهان اکوسیستم های آبی از نظر پژوهشی و کاربردی اهميت بنيادی دارد. تالاب انزلی از مهم ترین زایشگاه های ماهیان بخش جنوبی دریای خزر و بزرگترین حوضه آب شیرین در جنوب دریای خزر محسوب می گردد که امروزه تحت تأثیر افزایش جمعیت و صنعتی شدن شهرهای حاشیه خود قرار داشته و دستخوش تغییرات اکولوژیکی در سالیان اخیر گردیده است. مدیریت و برنامه ریزی مناسب به منظور بهره برداری و استفاده از گیاهان آبزی در بخشهای مختلف از جمله تهیه و تولید غذای مصرفی آبزیان می تواند منافع اقتصادی به همراه داشته باشد و تهدیدات احتمالی این گیاهان را به فرصتی اقتصادی تبدیل نماید