رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و یکم مهر 1398 

روش های شناسایی باکتر یهای گرم منفی ( خانواده آنتروباكترياسه) در اکوسیستم های آبی

روش های شناسایی باکتر یهای گرم منفی ( خانواده آنتروباكترياسه) در اکوسیستم های آبی
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 1067 مرتبه
روش هاي شناسایی باکتریهاي گرم منفی ( خانواده آنتروباکتریاسه) در اکوسیستم هاي آبی
سپیده خطیب حقیقی 
 
استفاده ­های گوناگون از منابع آبی به علت توسعه جوامع بشری وگسترش صنایع همواره از عوامل کاهش کیفیت آبها بوده است. آلودگی منابع آبی را در حقیقت می­توان شاخص آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیت­های انسانی به حساب آورد.کیفیت اکوسیستم­های آبی براساس پارامترهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تعیین می­شود. سالیانه هزینه ­های هنگفتی به منظور بررسی مستمر منابع آبی از نظر وجود آلاینده­ های مختلف انجام گرفته و علاوه بر به کارگیری نیروی انسانی، زمان زیادی صرف آزمایش و آنالیز فاکتورهای شیمیایی می­گردد. امروزه دراکثر کشورها، اندازه گیری کمی و کیفی بیواندیکاتورها جایگزین روش­های شیمیایی گشته است. بیواندیکاتور به موجوداتی اطلاق می­گردد که در ارتباط مستقیم با تغییرات محیطی بوده و تعدادو نوع آنها تحت تأثیر آلاینده­ های شیمیایی قرار گرفته و تغییرات این ارگانیسم­ها انعکاسی از شرایط موجود اکوسیستم می­باشد. استفاده ازبیواندیکارها به دلیل هشدار سریع در مورد آلودگی، باعث شناسایی سریع مناطق بحرانی می­گردد.یک گروه از بیواندیکاتورها شامل باکتری­های گروه کلیفرم می باشد که به خانواده آنتروباکتریاسه تعلق داشته و دارای اختصاصات مشابه ای می­باشند. این خانواده شامل باسیل و کوکوباسیل گرم منفی، متحرک و اکسیداز منفی است و بدلیل اینکه اکثر آنها ساکن مجاری گوارشی انسان و حیوانات هستند به این گروه باسیل روده ای نیز گفته می­شود. این باکتری­ها بی­ هوازی اختیاری بوده و هم عمل تنفس و هم تخمیر را انجام می­دهند. کربوهیدرات­ها بویژه گلوکز راتخمیر کرده، اسید و بعضا گاز تولید می­کنند. اما خصوصیت کلیدی در تشخیص آنها تخمیر لاکتوز است و براین اساس آنها را به دو دسته لاکتوز مثبت ولاکتوز منفی تقسیم می­نمایند. اکثر جنس­های این خانواده بزرگ ساپروفیت هستند ولی جنس­های بیماریزا نظیر سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و اشریشیاکلی در بین آنهادیده می­شود.