رسانه های ترویجی
مدیریت صحیح در آبزی پروری (Best Management Practices) 
شهرام بهمنش 
 
در سالهای اخیر صنعت آبزی پروری (پرورش ماهیان سردآبی ، گرم آبی،خاویاری ،سخت پوستان، ماهیان زینتی و......) یکی از سریع الرشد ترین بخشهای تولیدی در جهان بوده است. این صنعت علی رغم این رشد قابل توجه همواره با مشکلاتی روبرو بوده است که از آن جمله می توانبه شیوع انواع بیماریهای میکروبی،انگلی، ویروسی و قارچی در مزارع پرورشی جهان و مواجه گردیدن با مشکلات آلودگیهای آب و کاهش کیفیت آب و در نتیجه مرگ و میر فراوان ماهیان در مزارع پرورشیو متضرر گردیدن آبزی پروران در جهان اشاره نمود. بطوریکه عوامل فوق الذکرگسترش اقتصادی این صنعت را در بسیاری از نقاط جهان با مشکل مواجه نموده است و بخصوص بروز انواع بیماریها در مزارع پرورشی و تولیدی ماهیان به عنوان یک عامل محدود کننده در آمده است ( تخمین زده می شود که میزان این خسارت ها حدود 3 میلیارد دلار در جهان باشد)
ادامه فایل ضمیمه...