رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و سوم مهر 1398 

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ fusarium oxysporum

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ fusarium oxysporum
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 826 مرتبه
تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی  بر روی قارچ fusarium oxysporum 
رودابه روفچایی 
 
 
گیاه سنبل آبی به سبب قدرت تکثیر بالایش و پوشش سریع سطح منابع آبی شیرین جزو بدترین گیاه هرزدنیااعلام شده است. این در حالیست که در عین حال از پتانسیل فیتوشیمی خوبی نیزبر­خورداراست. قارچ فوساریوم عامل ایجاد پوسیدگی در ساقه ریشه بسیاری از صیفی جات و گندم میشود و از اینرو موجب کاهش کیفیت تولید در این بخش کشاورزیست. در راستای کشت ارگانیک وبه عدم مصرف سموم در تهیه غذای سالم استفاده ازعصاره های گیاهی را می توان به عنوان یک درمان با عوارض جانبی کمتر ، ارزان و دوستدار طبیعت در نظر گرفت. هدف از این مطالعه، ،ارزیابی اثرات ضدقارچی عصاره آبی و هیدرومتانلی این گیاه برسویه ­ی استاندارد فوساریوم اوکسی سپوروم بود. در این مطالعه آزمایشگاهی پودرخشک برگ گیاه سنبل آبی با دو حلال متانل 80 درصدو آب به روش خیساندن عصاره گیري شدندوجهت آزمایش حساسیت ضدقارچی مورداستفاده قرارگرفتند. قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظتهای6/3، 12/5، 25، 50 و 100 میلیگرم بر میلی لیتر از هر کدام از عصاره ها بررسی شد. با استفاده از روش رقیق سازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشد(MIC) و حداقل غلظت کشندگی عصاره ها (MFC) تعیین گردید.نتايج نشان دادكه عصاره الكلي این گیاه روي قارچ اثربازدارندگي معنی داری داشته(۰۵/۰P>) و با قارچ کش بنومیل در تیمار شاهد قابل رقابت است. نتایج بررسی نشان داد که عصاره الکلی برگ گیاه سنبل آبی بسبب وجودبر خورداری از متابولیتهای ثانویه متنوع از گروه ترکیبات فنلی ، تانین، ساپونین، ترپنوئید و آلکالوئیدی دارای اثرات ضد قارچی می باشد. استفاده از این عصاره جهت تولید محصول کشاورزی با کیفیت و ارگانیک راه گشاست.