رسانه های ترویجی
پرورش ماھی کپور معمولی در استخرھای بتنی 
 صاحبعلی قربانی
 
کپور معمولی به عنوان یکی از اصلی ترین ماهیان پرورشی دردنیا شناخته شده است که به صورت گسترده در اروپا، آسیا خاور دور پرورش داده می شود. این ماهی در دنیا در استخرهاي خاکی، دریاچه ها، استخرهاي ذخیره کشاورزي، قفسهاي توري شناور، یا سیستمهاي ترکیبی کشاورزي با آبزي پروري، طیور و چهارپایان پرورش داده می شود. پرورش (Raceway) کانال هاي آبراهه ماهی فوق در ایران بیشتر به صورت توام با سایر کپور ماهیان در استخرهاي خاکی صورت می گیرد و تقریبا 15 تا 20 درصد از ترکیب آنها را تشکیل می دهد که در نتیجه مقدار کمتري از این ماهی تولید می شود. میزان تولید کپور پرورشی از طریق آبزي رسید. این آمار نشان می دهد با توجه به تقاضاي (FAO, پروري در دنیا طی سال 2016 میلادي به بیش از 4500000 تن ( 2018 مصرف، میزان تولید ماهی کپور در دنیا جایگاه بالایی داشته درحالیکه میزان تولید این ماهی درکشور ما در مقایسه با سایر گونه هاي پرورشی رتبه پایین تري دارد. با توجه به موقعیت اقلیمی و مساعد کشور براي پرورش ماهیان گرمابی با ایجاد سایت هاي جدید جهت تولید به صورت متراکم انتظار می رود بتوان میزان تولید را با توجه به نیاز تقاضاي مصرف در ایران و دنیا (صادرات) افزایش داد. ماهی کپور را علاوه بر استخر خاکی می توان در استخرهاي بتنی، فایبرگلاس، زین کالیم، قفس و پن به 8 و ارتفاع ،6 ، صورت تک گونه اي پرورش داد. پرورش در استخرهاي بتنی یا فلزي پیش ساخته گرد معمولا با اندازه هاي با قطر 5 1/5 متر انجام می گیرد.