رسانه های ترویجی
صاحب امتیاز: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
مدیر مسئول: حسین هوشمند
سردبیر: منصور طرفی موزان زاده
برای ورود به سامانه روی شکل نشریه کلیک کنید: