رسانه های ترویجی
محورهای مجله ترویجی:
تکثیر و پرورش آبزیان تغذیه آبزیان و غذای زنده ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان بوم شناسی آبزی پروری بهداشت و بیماریهای آبزیان مهندسی آبزی پروری صید و عمل آوری آبزیان پرورشی
 
صاحب امتیاز: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور(بندر انزلی)
مدیر مسئول: دکتر محمد صیاد بورانی
سردبیر: دکتر علیرضا ولی پور
برای ورود به سامانه روی شکل نشریه کلیک کنید: