رسانه های ترویجی
هدف از انتشار این مجله، ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی به اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، پرورش دهندگان و مروجین در حوزه علوم مرتبط با ماهیان خاویاری می باشد. چشم انداز نهایی حاصل از انتشار نشریه ترویجی، ارتقای دانش تخصصی و کاربردی جامعه علمی، تولید کنندگان  و پرورش دهندگان ماهیان خاویاری  در راستای افزایش تولید و درآمد و نیز ارتقای بهره وری در زمینه فوق می باشد
مدیر مسئول: مریم فلاحی کپورچالی
سردبیر: رضوان اله کاظمی
برای ورود به سامانه روی شکل نشریه کلیک کنید: